Nộp card

Lưu ý : Nên nộp thẻ viettel, vina. Không nên nộp thẻ mobi. Mobi rất hay lỗi nộp.

Sau khi nộp xong, không vội vứt card đi, mà hãy giữ lại. Nếu bạn có nhập sai thì ad liên hệ nhập lại.
Và nếu thấy ad chưa kích hoạt ngay thì cũng đừng thử sử dụng, vì ad chưa kiểm tra. Nếu bạn sử dụng rồi thì ad không kích hoạt được]

Chọn mạng
Mệnh giá
[Lưu ý: Chọn đúng mệnh giá, sai sẽ không kích hoạt được]
Mã thẻ
Số seri

Bảng phí: